ข่าวประกาศ

เพิ่มเติมหน้าจอเพื่อบันทึกผลการตรวจ Pap smesr

ขณะนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมหน้าจอบันทึกผลการตรวจ Pap smear

โดยแจ้งผลการตรวจ ได้ โดยไม่ต้องมีเอกสารแนบ ระบุให้ละเอียด ไปตรวจที่.... วันที่...่.

ผลการตรวจ...

ใครแจ้งผล...Top up 50 บาทนะคะ ไม่ต้องมีผลแนบก็ได้

แต่ถ้ามีผลTop up 100 บาทค่ะ

 ประกาศเมื่อ : 21/7/2557 16:02:41
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)และมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน 40 อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2713-5261 ถึง 3 โทรสาร 0-2713-5541